Принципи


През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. При органичното производство, използването на конвенционални не-биологични пестициди, инсектициди и хербициди е абсолютно забранено. Ако животните са включени в програма за органично производство, те трябва да са отгледани без обичайната употреба на антибиотици и без употребата на хормони на растежа. В повечето страни, биологични продукти не могат да бъдат генетично модифицирани.
За да постигне това, биологичното земеделие разчита на набор от цели, принципи и практики, чието предназначение е да се сведе до минимум човешкото въздействие върху околната среда и да се осигури функциониране на земеделската система по възможно най-естествения, близък до природата начин.
Типични практики на биологичното земеделие са:
·    Широко използване на метода "сеитбообращения на полските култури" като предпоставка за ефективното използване на наличните земеделски ресурси.
·    Много стриктни ограничения върху използването на пестициди и изкуствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, спомагателни вещества в преработката на храните, както и други добавки от този тип.
·    Абсолютна забрана за използването на генетично модифицирани организми
·    ?зползване на ресурсите "на място", като например животински тор за обогатяване на почвата или фураж, произведен в самото стопанство
Зачитане на природата
За биологичните производители, плодородната почва и опазването на околната среда са фактори от основно значение за оцеляването на хората и животните.Биологичните производители показват своето отношение към околната среда чрез:
·    Отговорно използване на енергията и природните ресурси
·    Поддържане на биологичното разнообразие
·    Поддържане на местните екологични баланси
·    Подобряване плодородието на почвата
·    Подобряване качеството на водата